ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУС ХОРОГДОЛ, бүгд, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар, өссөн дүнгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тол

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-04-13 / Хугацааны давтамж: Улирал 2011-01 ~ 2018-01

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого