ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУС ХОРОГДОЛ, бүгд, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр, өссөн дүнгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тол

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-01-17 / Хугацааны давтамж: Жил 1971 ~ 2017

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого