ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУС ХОРОГДОЛ, бүгд, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр, өссөн дүнгээр

 Хаах |   Татах  |

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тол

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-02-08 / Хугацааны давтамж: Жил 1971 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого