ХЭЭЛТЭГЧ МАЛЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Малын төрөл (2)

Аймаг сум (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тол

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2015-03-26 / Хугацааны давтамж: Жил 1991 ~ 2014

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого