МАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ,төрлөөр, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Аймаг (3)

(1)

Хугацаа ( Улирал )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-01-16 / Хугацааны давтамж: Улирал 2009-01 ~ 2017-04

Эх сурвалж: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЯАМ Хөдөлмөрийн яамны сарын мэдээ