МАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ,төрлөөр, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

(1)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-05-15 / Хугацааны давтамж: Сар 2009-01 ~ 2018-04

Эх сурвалж: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЯАМ Хөдөлмөрийн яамны сарын мэдээ