МАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ,төрлөөр, аймаг, нийслэлээр

 Хаах |   Татах  |

Аймаг (3)

(1)

Хугацаа ( Улирал )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-11-01 / Хугацааны давтамж: Улирал 2009-01 ~ 2017-03


Эх сурвалж: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЯАМ Хөдөлмөрийн яамны сарын мэдээ