АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НИЙТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, дэд салбараар, оны үнээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Салбар (4)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-05-15 / Хугацааны давтамж: Сар 2003-01 ~ 2018-04

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн сарын мэдээ