АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖ *, дэд салбараар, 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр

 Хаах |   Татах  |

Дэд салбар (4)

 •   
 •       
 •           
 •           
 •           
 •           
 •       
 •           
 •               
 •               
 •               
 •               
 •               
 •           
 •           
 •           
 •           
 •           
 •           
 •           
 •           
 •           
 •           
 •           
 •           
 •           
 •           
 •           
 •           
 •           
 •           
 •       
 •           
 •           

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2014-01-13 / Хугацааны давтамж: Сар 2008-01 ~ 2013-12


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн сарын мэдээ