АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, сараар

 Хаах |   Татах  |

Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн (1)

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-11-17 / Хугацааны давтамж: Сар 2000-01 ~ 2017-10


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн сарын мэдээ