АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн (1)

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-01-11 / Хугацааны давтамж: Сар 2000-01 ~ 2017-12

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн сарын мэдээ