АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, өссөн дүнгээр, сараар

 Хаах |   Татах  |

Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн (1)

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-09-11 / Хугацааны давтамж: Сар 2000-01 ~ 2017-08


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн сарын мэдээ