АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БОРЛУУЛАЛТ, улсын дүнгээр, дэд салбараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Дэд салбар (4)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Бүтээгдэхүүний борлуулалт гэж тайлант хугацаанд худалдсан буюу бусдад зориулж гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр Аж үйлдвэрийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал (Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2016 оны 12 сарын 22-ны өдрийн А/71 тоот тушаалын хавсралтаар батлав.)
3 Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд худалдсан буюу бусдад зориулж гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээний үнийн дүнгээр тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил
5 Хэмжих нэгж сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2018-10-24
7 Эх сурвалж Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл, борлуулалтын сарын мэдээ
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0