УЛИРЛЫН НӨЛӨӨЛЛИЙГ АРИЛГАСАН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИНДЕКС, 2010=100, дэд салбараар, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аж үйлдвэрийн салбар (4)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Үйлдвэрлэлийн индекс гэж үнийн өөрчлөлтийн нөлөөллийг арилгасан биет хэмжээний өөрчлөлтийг илэрхийлэх индексийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн индекс тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2008 оны 10 сарын 09-ний 01/132 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал Аж үйлдвэрийн салбарын биет хэмжээний индексийг суурь үеийн нийт үйлдвэрлэлтийн хувийн жингээр жигнэсэн Ласпейрсийн биет хэмжээний индексийнн томъёогоор тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар
5 Хэмжих нэгж %
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-03-16
7 Эх сурвалж Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл, борлуулалтын сарын мэдээ
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0