ЗОЧИД БУУДЛЫН САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН ҮНИЙН ИНДЕКС, 2015=100, улирлаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

(1)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тухайн үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийг илэрхийлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/25 тоот тушаалаар батлав. )
3 Тооцох аргачлал Үнийн Ласпейресийн индексийг хэрэглэнэ
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал
5 Хэмжих нэгж %
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-02-17
7 Эх сурвалж Зочид буудлын салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн мэдээ
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0