ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН ҮНИЙН ИНДЕКС, 2015=100, дэд салбараар, улирлаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

(1)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тээврийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс нь тухайн салбарын үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийг харуулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/25 тоот тушаалаар батлав. )
3 Тооцох аргачлал Үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийг тооцохдоо Ласпейресийн үнийн индексийг ашиглана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал
5 Хэмжих нэгж %
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-02-17
7 Эх сурвалж Тээврийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй тодорхой тооны аж ахуйн нэгж, байгууллагууд.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0