АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН ҮНИЙН ИНДЕКС, 2015=100, дэд салбараар, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Салбар (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тухайн үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэсэн болон худалдсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийг илэрхийлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2007 оны 04 сарын 02-ны 01/45 )
3 Тооцох аргачлал Үнийн Ласпейресийн индексийг хэрэглэнэ
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар
5 Хэмжих нэгж %
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-03-17
7 Эх сурвалж Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн мэдээ
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0