ҮҮРЭН УТАС ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТОО, улсын дүнгээр, улирлаар, идэвхитэй хэрэглэгчдийн тоо

 Хаах |   Татах  |

Аймаг (1)

Хугацаа ( Улирал )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.хүн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-10-11 / Хугацааны давтамж: Улирал 2007-01 ~ 2017-03


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Шуудан, холбоо, интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын үйлчилгээний улирлын тайлан