ҮҮРЭН УТАС ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТОО, улсын дүнгээр, улирлаар, идэвхитэй хэрэглэгчдийн тоо

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (1)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.хүн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-05-04 / Хугацааны давтамж: Улирал 2007-01 ~ 2018-01

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Шуудан, холбоо, интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын үйлчилгээний улирлын тайлан