ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД, нэр төрлөөр

 Хаах |   Татах  |

Нэр төрөл (2)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-04-12 / Хугацааны давтамж: Жил 1989 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Шуудан, холбооны салбарын үйл ажиллагааны жилийн тайлан