КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, жил, улирлаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: ш
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-07-25 / Хугацааны давтамж: Улирал 2005-01 ~ 2019-02
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-03-31 / Хугацааны давтамж: Жил 2001 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Шуудан, холбоо, интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын үйлчилгээний улирлын тайлан