ГАДААД ХУДАЛДААНЫ НИЙТ ЭРГЭЛТ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ТЭНЦЭЛ, сараар, өссөн дүнгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

гадаад худалдааны үндсэн үзүүлэлт (2)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.ам.доллар
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-10-15 / Хугацааны давтамж: Сар 1997-01 ~ 2018-09
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Гаалийн ерөнхий газар