МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХҮСНЭГТ

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(7)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-11-28 / Хугацааны давтамж: Сар 2009-01 ~ 2019-09
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-11-28 / Хугацааны давтамж: Улирал 1998-01 ~ 2019-03
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-26 / Хугацааны давтамж: Жил 1989 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Төлбөрийн тэнцэл