МОНГОЛ УЛСАД ОРСОН ГАДААДЫН ШУУД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЛДЭГДЭЛ, эдийн засгийн ү/а-ны салбараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар (1)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.ам.доллар
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-04 / Хугацааны давтамж: Улирал 2011-01 ~ 2018-04
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-04 / Хугацааны давтамж: Жил 2011 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Төлбөрийн тэнцэл