МОНГОЛ УЛСАД ОРСОН ГАДААДЫН ШУУД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЛДЭГДЭЛ, эдийн засгийн ү/а-ны салбараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар (1)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.ам.доллар

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-11-20
7 Эх сурвалж
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0