Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

талбай (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Ашиглалтанд оруулсан орон сууцны мэдээг барилга нэг бүрээр хагас, бүтэн жилээр гаргадаг.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Маягтын үзүүлэлт тус бүрээр гардаг.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Хагас жил, Жил
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-07-24
7 Эх сурвалж
Аж ахуйн нэгж, байгууллага
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0