УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТЭРСЭН ЗОРЧИГЧДЫН ТОО, боомтоор

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Боомтын нэр (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн дотоодын болон гадаадын зорчигчдын мэдээллийг хамруулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Аялал жуулчлалын статистикийн үзүүлэлт, тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2011 оны 11 сарын 29-ны 01/180 )
3 Тооцох аргачлал
Хилээр орсон, гарсан нийт зорчигчдын тоог боомтоор ангилан гаргана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-01-08
7 Эх сурвалж
Аялал жуулчлалын статистик
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0