УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТЭРСЭН ГАДААДЫН ЗОРЧИГЧДЫН ТОО, улсаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Улсын нэр (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-10-11 / Хугацааны давтамж: Улирал 2010-01 ~ 2019-03
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-03-19 / Хугацааны давтамж: Жил 1999 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Хилийн орсон гарсан хүний мэдээлэл