Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (2)

Зарлагын төрөл (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Өрхийн зарлага: Орлогын адил өрхийн төсвийг бүрдүүлэгч чухал бүрэлдэхүүн бөгөөд өрх нь амьжиргаандаа хэрэгтэй зүйлээ худалдан авахад өрхийн орлогоос гарч буй хэсгийг зарлага гэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Өрхийн нийт зарлагыг өрхийн мөнгөн зарлага дээр өрхийн өөрийн аж ахуйгаас бэлтгэж хэрэглэсэн болон бусдаас үнэгүй авч хэрэглэсэн зүйлийн мөнгөн дүнг нэмж тодорхойлно. Нэг өрхөд ногдох дундаж үзүүлэлтийг жилийн турш судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийн сарын дунджаар нийт өрхөд тархаан тооцож байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-04-30
7 Эх сурвалж
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0