Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай” хуулийн 3 дугаар зүйлд зааснаар хүн амын амьжиргааны доод түвшин гэж “...хүн амын хэрэглээний доод хэмжээг мөнгөн хэлбэрээр илэрхийлснийг, хэрэглээний доод хэмжээ гэж хүний нэн тэргүүний зайлшгүй хэрэгцээг хангах хүнсний болон хүнсний бус хэрэглээний сагсаар тодорхойлсон бараа, үйлчилгээний шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тогтоосон тоо, хэмжээ”-г ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хүн амын амьжиргааны баталгаажих доод түвшинг тодорхойлох аргачлал ( ҮСГ-ын даргын тушаал 2014 оны 04 сарын 11 өдрийн тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Хэрэглээний сагсыг үндэслэн хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох арга болон Индексжүүлэх арга
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-02-14
7 Эх сурвалж
ҮСХ
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0