Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

бүсээр (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай” хуулийн 3 дугаар зүйлд зааснаар хүн амын амьжиргааны доод түвшин гэж “...хүн амын хэрэглээний доод хэмжээг мөнгөн хэлбэрээр илэрхийлснийг, хэрэглээний доод хэмжээ гэж хүний нэн тэргүүний зайлшгүй хэрэгцээг хангах хүнсний болон хүнсний бус хэрэглээний сагсаар тодорхойлсон бараа, үйлчилгээний шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тогтоосон тоо, хэмжээ”-г ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Хэрэглээний сагсыг үндэслэн хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох арга
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2016-02-19
7 Эх сурвалж
ҮСХ
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0