ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт Ерөнхий боловсролын бага, дунд, ахлах сургуулийн тоо байна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал Ерөнхий боловсролын бага, дунд, ахлах сургуулийн тооны нийлбэр байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил
5 Хэмжих нэгж тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-02-10
7 Эх сурвалж Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны жилийн эцсийн мэдээ
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0