ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОО, төрлөөр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Төрөл (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоо, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Их, дээд сургууль, коллежийн тоо байна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын сургууль, техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллага, их, дээд сургууль, коллежийн тооны нийлбэр байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил
5 Хэмжих нэгж хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-02-10
7 Эх сурвалж Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0