Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Улсын хэмжээнд кино үзвэрийн үйлчлгээг явуулын болон суурин хэлбэрээр үзэгчдэд хүргэдэг үйлчилгээний байгууллагыг хамруулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Соёлын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/144 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Нийт кино цэгийн тоог кино театр, нүүдлийн кино цэгийн нийлбэрээр тодорхойлно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-06-26
7 Эх сурвалж
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0