Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт Соёл, урлагийн (мэргэжлийн урлагийн байгууллага, соёлын төв (ордон), кино театр, суурин кино цэг, нүүдлийн кино цэг, музей, номын сан) байгууллагад ажиллаж байгаа бүх хүмүүсийг ажиллагчид гэж үзнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр Соёлын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/144 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал Соёл, урлагийн байгууллагад ажиллаж байгаа бүх ажиллагчидын тоог хэлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил
5 Хэмжих нэгж тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-06-26
7 Эх сурвалж Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0