МЭРГЭЖЛИЙН УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГЛОЛТ, ҮЗЭГЧДИЙН ТОО аймаг,бүсээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт Тухайн соёл, урлагийн байгууллагын тоглолтыг үзсэн бүх үзэгчдийн тоогоор тодорхойлно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр Соёлын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/144 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал Билетээр болон урилгаар үзүүлсэн хүний нийлбэрээр тодорхойлогдоно. Насанд хүрэгч, хүүхэд гэж ангилна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил
5 Хэмжих нэгж тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-06-26
7 Эх сурвалж Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0