СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, төрөл, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-05-29 / Хугацааны давтамж: Жил 2010 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Улаанбаатар төмөр замын харьяа цэцэрлэгийг бусдад оруулж байсныг өөрчлөн нутаг дэвсгэрийн харьяаллын дагуу оруулсан.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Соёл, шинжлэх ухаан