Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(1)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан нийт бүтээлийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан нийт бүтээлийн тооны нийлбэр байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар
5 Хэмжих нэгж тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-04-10
7 Эх сурвалж Оюуны өмчийн газар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0