Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(3)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт Ашигтай загвар гэж үйлдвэрлэлийн багаж, хэрэгсэл, аргад хамаарах, үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой техникийн шинэ шийдлийг ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал Ашигтай загварын гэрчилгээ авахаар иргэн, хуулийн этгээдийн гаргасан нийт мэдүүлгийн тоо.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар
5 Хэмжих нэгж тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-04-10
7 Эх сурвалж Оюуны өмчийн газар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0