Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(3)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт Барааны тэмдэг гэж иргэн, хуулийн этгээд өөрийн бараа, үйлчилгээг бусад этгээдийн бараа, үйлчилгээнээс ялгах зорилгоор хэрэглэх ялгагдах чадвартай илэрхийлэл юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал Барааны тэмдгийн эрхийн хамгаалалт авахаар иргэн, хуулийн этгээдийн гаргасан нийт мэдүүлгийн тоо.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар
5 Хэмжих нэгж тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-04-10
7 Эх сурвалж Оюуны өмчийн газар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0