СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ХАМРАГДСАН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-06-26 / Хугацааны давтамж: Жил 2017 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Бусдад Улаанбаатар төмөр замын харьяа цэцэрлэгийг оруулсан.Эх сурвалж: БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам