ҮР ХӨНДӨЛТИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
15-49 насны эмэгтэйд ногдох үр хөндөлтийн нийлбэр коэффициент
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-18
7 Эх сурвалж
Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа/ Хүүхэд хөгжил судалгаа
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0