ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, байгууллагын төрлөөр,улсын дүнгээр, жил бүрийн эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Эрүүл мэндийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагыг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Эрүүл мэндийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагыг хэлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-15
7 Эх сурвалж
Эрүүл мэндийн яам
Тайлбар
Тайлбар: Эмийн сан*- 2008 онд төрийн болон хувийн эмийн санг, 2009 оноос хойш зөвхөн хувийн эмийн санг оруулсан болно.
Тайлбар: Клинкийн төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн эмнэлэгт 2006 оноос хойш Зоонозын өвчин судлалын төвийг оруулсан.
Зарим тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийг сумын эрүүл мэндийн төвийн тоонд оруулсан.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0