ХОРТ ХАВДРААР ШИНЭЭР ӨВЧЛӨГЧДИЙН ТОО, 10000 хүнд ногдохоор, хорт хавдрын төрлөөр, жил бүрийн эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Хорт хавдрын төрөл (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тухайн жилд хорт хавдараар шинээр өвчилсөн хүний тоогоор илэрхийлэгдэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Хорт хавдраар шинэээр өвчлөгчдийн 10000 хүнд ногдох түвшинг тооцохдоо тухайн жилд хорт хавдраар шинээр өвчлөгчдийн тоог тухайн жилийн дундаж хүн амын тоонд харьцуулна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-18
7 Эх сурвалж
ЭМЯам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0