АМЬД ТӨРСӨН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Жирэмслэлтийн хугацаанаас хамаарахгүйгээр ердийн төрөлтөөр эсвэл мэс ажилбараар ургийг умайнаас гарган авсны дараа нярай амьсгалж байсан, эсвэл амьдын бусад ямар нэгэн шинж тэмдэг, өөрөөр хэлбэл, зүрхний цохилт, хүйний судасны лугшилт, булчингийн тодорхой хөдөлгөөн илэрч байсан зэргийг (хүй эсвэл эхэсийг салгасан эсэхийг харгалзахгүй) хамруулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Тухайн жилд амьд төрсөн хүүхдийн тоо
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар, Жил
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-09-09
7 Эх сурвалж
Эрүүл мэндийн яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0