Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт Амьд төрсөн 100 000 хүүхдэд ногдох жирэмсэн буюу жирэмсний дараах мөн хүүхэд төрүүлэх үеийн хүндрэлээс хамаарч нас барсан эхчүүдийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал Тухайн хугацаанд эндсэн эхийн тоог амьд төрсөн хүүхдийн тоонд харьцуулж тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил
5 Хэмжих нэгж хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-05-30
7 Эх сурвалж Эрүүл мэндийн яам
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0