ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨР ӨВЧЛӨГЧИД, 10000 хүн амд ногдохоор, бүс, аймаг, нийслэлээр,жил бүрийн эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тайлант жилд халдварт өвчнөөр өвчилсөн хүний тоог тухайн жилийн суурин дундаж хүн амд харьцуулсан үзүүлэлт юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-06-07
7 Эх сурвалж
Эрүүл мэндийн яам
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0