ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ЗАРДАЛ, улсын дүнгээр, жил бүрийн эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Эрүүл мэндийн салбарын нийт зардал нь улсын төсөв, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас болон хувь хүний эрүүл мэндэд зарцуулсан зардлын нийлбэр дүн юм . Тухайн жилд улсын нийт төсвөөс эрүүл мэндийн салбарт зарцуулсан нийт зардлыг хүн амын жилийн дундаж тоонд харьцуулсан үзүүлэлтийг нэг хүн хүнд ногдох эрүүл мэндийн зардал гэнэ. Улсын төсөвт эрүүл мэндийн салбарын зардлын эзлэх хувийг тухайн жилд улсын нийт төсвөөс эрүүл мэндийн салбарт зарцуулсан зардлын эзлэх хувиар илэрхийлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Эрүүл мэндийн салбарын нийт зардал нь тухайн жилд улсын төсөв, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эрүүл мэндэд зарцуулсан нийт зардал дээр хувь хүний өөрөө төлөх зардлыг нэмж тооцно. Улсын төсөвт эрүүл мэндийн салбарын зардлын эзлэх хувийг тухайн жилд эрүүл мэндийн салбарт улсын төсвөөс зарцуулсан нийт зардлыг улсын нийт төсөвт харьцуулж хувиар илэрхийлнэ. Нэг хүнд ногдох эрүүл мэндийн зардлыг тооцохдоо тухайн жилд зарцуулсан эрүүл мэндийн нийт зардлыг жилийн дундаж хүн амын тоонд харьцуулна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-15
7 Эх сурвалж
Эрүүл мэндийн яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0