ЗУРГАА, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ УДАА ЭМНЭЛГИЙН ХЯНАЛТАД ХАМРАГДСАН АМАРЖСАН ЭХЧҮҮД, бүс, аймаг, нийслэлээр,сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тухайн хугацаанд амаржсан эхчүүдээс 6 түүнээс дээш удаа жирэмсний хяналтад хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн тоогоор илэрхийлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Тухайн хугацаанд амаржсан эхчүүдээс 6 түүнээс дээш удаа жирэмсний хяналтад хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн тоогоор илэрхийлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-04-25
7 Эх сурвалж
Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0