ТӨРӨЛХИЙН ГАЖИГТАЙ ТӨРСӨН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тухайн хугацаанд төрсөн төрөлхийн гажигтай нийт хүүхдийн тоогоор илэрхийлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Тухайн хугацаанд төрсөн төрөлхийн гажигтай нийт хүүхдийн тоогоор илэрхийлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-09-09
7 Эх сурвалж
Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0