АМЬГҮЙ ТӨРӨЛТ, бүс, аймаг, нийслэл, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Жирэмсний 22 долоо хоног ба түүнээс хойших хугацаанд, 500 граммаас дээш жинтэй төрсөн нярайд амьдын шинж тэмдгийн аль нь ч (зүрхний цохилт, судасны лугшилт, булчингийн хөдөлгөөн) илрэхгүй байгааг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Тухайн хугацаанд амьгүй төрсөн хүүхдийн тоогоор илэрхийнэ
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-09-09
7 Эх сурвалж
Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0