ЖИРЭМСНИЙ ХЯНАЛТАД 6, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ УДАА ХАМРАГДСАН ТӨРСӨН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВЬ, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тайлангийн хугацаанд бүртгэгдсэн нийт хяналтанд хамрагдсан жирэмсэн эмэгтэйчүүдээс 6 түүнээс дээш удаа хяналтанд хамрагдсан жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Эрүүл мэндийн үзүүлэлт тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-18
7 Эх сурвалж
Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0