ЖИРЭМСЛЭХЭЭС СЭРГИЙЛЭХ АРГА, ХЭРЭГСЭЛ ХЭРЭГЛЭДЭГ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тухайн жилийн эцсийн байдлаар нөхөн үржихүйн насны нийт эмэгтэйчүүдэд жирэмслэхээс хамгаалах хэрэгслийн аль нэгийг хэрэглэдэг эмэгтэйчүүдийн тоогоор илэрхийлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Тухайн жилийн эцсийн байдлаар нөхөн үржихүйн насны нийт эмэгтэйчүүдэд жирэмслэхээс хамгаалах хэрэгслийн аль нэгийг хэрэглэдэг эмэгтэйчүүдийн тоогоор илэрхийлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-18
7 Эх сурвалж
Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0