Хаах |   Татах  |

Үзүүлэлт (2)

  •   
  •     
  •     
  •     
  •     
  •     

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-01-18 / Хугацааны давтамж: Сар 2016-12 ~ 2016-12


Эх сурвалж: НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын хагас, бүтэн жилийн тайлан, НДС-1.4