Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Халамжийн сангийн орлого дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ: 1. улс, орон нутгийн төсвөөс олгох хөрөнгө; 2. Сангийн хөрөнгийн чөлөөт үлдэгдлийг банкинд хадгалуулсны хүү; 3. Олон улсын байгууллага, гадаад улсаас өгсөн хандив, тусламж; 4. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнээс өгсөн хандив, тусламж; 5. Бусад эх үүсвэр.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил
5 Хэмжих нэгж сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-06-12
7 Эх сурвалж Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0