Хаах |   Татах  |

Үзүүлэлт (2)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-11-01 / Хугацааны давтамж: Жил 2004 ~ 2016


Эх сурвалж: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЯАМ Нийгмийн халамжийн орлогын жилийн эцсийн тайлан, HX-1