Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, үйлчилгээнд болон нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны зардлаас бүрдэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил
5 Хэмжих нэгж сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-06-12
7 Эх сурвалж Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0