Хаах |   Татах  |

Үзүүлэлт (3)

 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •         
 •         
 •         
 •         
 •       
 •         
 •         
 •       
 •         
 •         
 •         
 •         
 •         
 •         
 •         
 •         
 •       
 •         
 •         
 •         
 •         
 •         
 •       
 •       

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-18 / Хугацааны давтамж: Жил 2004 ~ 2016


Эх сурвалж: НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Нийгмийн халамжийн сангийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, HX-2